ZKRATKA

Význam (angl).

Význam (čeština).

ABT

About

Okolo, přibližně

ADR

Address

Adresa

AFTER

After

Po

AGN

Again

Opět, znovu

ALL

All

Vše

ALSO

Also

Také

AM

Amplitude modulation

Amplitudová modulace

ANT

Antenna

Anténa

AT

At

K, v, při

BAD, BD

Bad

Špatně, špatný

BAND

Band

Pásmo

BCNU

-

Setkáme se opět

BEAM

Beam

Směrová anténa

BEST

Best

Nejlepší

BOX

Box

Poštovní schránka

BUT

But

Ale, avšak, jen

CALL

Call

Výzva, volací znak

CFM

Confirm

Potvrzení

CHEERIO

Cheerio

Přeji úspěch

CLG

Calling

Výzva

CONDX

Conditions

Podmínky (příjmu)

CONGRATS

Congratulations

Blahopřání

COPI

Copy

Zapsat, přijmout

CQ

-

Všeobecná výzva

CU

See you

Setkáme se (na pásmu)

CUAGN

See you again

Setkáme se opět

CUL

See you later

Setkáme se později

CW

Continious waves

Netlumená vlna

DE

-

Od, z

DIRECT

Direct

Přímo

DR

Dear

Drahý

DWN

Down

Dolů, níže

DX

Distance X

Dálkové spojení,

velká vzdálenost

ES

-

A

EX

Ex

Bývalý (značka)

FB

Fine business

Výborně, nádherně

FER, FOR, FR

For

Pro

FM

From

Od, z

FM

Frequency modulation

Kmitočtová modulace

FREQ

Frequency

Kmitočet

FROM

From

Od, z

GA

Go ahead

Začněte, vysílejte

GA

Good afternoon

Dobré odpoledne

GB

Good bye

Na shledanou, ahoj

GD

Good day

Dobrý den

GE

Good evening

Dobrý večer

GLD

Glad

Potěšen, rád

GM

Good morning

Dobré jitro

GN

Good night

Dobrou noc

GND

Ground

Uzemnění

GOT

Got

Dostal

GUD

Good

Dobře, dobrý

GUHOR

-

Nic neslyším

HAM

-

Amatér - vysílač

HF

High frequency

Vysoký kmitočet

HI

-

Vyjádření smíchu

HOPE, HPE

Hope

Doufám

HR

Here

Zde

HRD

Heard

Slyšel

HW

How are you?

Jak se daří?

Jak mne slyšíte?

INFO

Information

Informace

K

-

Odpovězte, vysílejte

KW

Kilowatt

Kilowat

LAT

Latitude

Šířka

LF

Low frequency

Nízký kmitočet

LID

-

Špatný operátor

LONG

Long

Délka

LOG

Logbook

Staniční deník

LSB

Lower sideband

Dolní postranní pásmo

LTR

Letter

Dopis

MIKE

Microphone

Mikrofon

MIN

Minute

Minuta

MNI

Meny

Mnoho

MOM

Moment

Moment

MSG

Message

Zpráva

MTR

Meter

Metr

NEAR, NR

Near

Blízko, poblíž

NBFM

Narrow band frequency modulation

Úzkopásmová kmitočtová modulace

NIL

-

Nic

NR

Number

Číslo

NW

Now

Nyní, Začínám vysílat

OK

-

V pořádku, vše přijato

OM

Old man

Přítel (doslova: starý člověk)

ONLY

Only

Pouze

OP, OPR

Operator

Operátor

OUTPT

Output

Výstupní výkon

PA

Power amplifier

Zesilovač výkonu

PM

Post meridiem

Odpoledne

PSE

Please

Prosím

PSED

Pleased

Jsem rád, potěšen

PWR

Power

Výkon

R

Right

Správně

RCV

Receive

Slyšet, přijmout

RCVR

Receiver

Přijímač

REPT, RPR

Report

Zpráva, oznámení

RIG

-

Vysílací zařízení

RPT

Repeat

Opakujte, opakuji

RTTY

Radioteletype

Radiodálnopis

SIGS

Signals

Signály

SKED

Schedule

Rozvrh práce, plán

SM, SUM

Some

Několik

SOON, SN

Soon

Brzy, zanedlouho

SORI, SRI

Sorry

Bohužel, Lituji

SSB

Single sideband

Jednopásmová modulace

STN

Station

Stanice

SURE

Sure

Jistě, spolehlivě, určitě

SWL

Short wave listner

Radiový posluchač

SWR

Standing wave ratio

Poměr stojatých vln

TEST

Test

Zkouška, pokusné vysílání, (zkráceně závod)

TIME

Time

Čas

TKS

Thanks

Poděkování

TNX

Thanks

Poděkování

TRCVR

Tranceiver

Transceiver

TU

Thank you

Děkuji vám

TUBE

Tube

Elektronka

TVI

Television interference

Rušení příjmu televize

TX

Transmitter

Vysílač

TXT

Text

Text

U

You

Vy

UFB

Ultra fb

Velmi výborné

UNLIS

Unlicensed

Nelegální stanice

UP

Up

Nahoru, výše

UR

Your

Váš

URS

Yours

Vaše

USB

Upper sideband

Horní postranní pásmo

VIA

Via

Přes, prostřednictvím

VFO

Variable frequency oscillator

Oscilátor s proměnným kmitočtem, laditelný

VHF

Very high frequency

Velmi vysoký kmitočet

VY

Very

Velmi

WTTS

Watts

Wattů

WEAK

Weak

Slabý

WID

With

Spolu, s

WKD

Worked

Pracoval

WLL

Will

Bydu, bude, budete

WRK

Work

Práce, pracovat

WRKD

Worked

Pracoval

WW

World-wide

Celosvětový

WX

Weather

Počasí

XTAL

Crystall

Křemenný krystal

XYL

Ex young lady

Žena, manželka

YES

Yes

Ano

YL

Young lady

Děvče, mladá žena

73

-

Přání mnoha úspěchů

88

-

Vyznání lásky, polibky

AS

-

Čekejte

AR

-

Konec vysílání

BK

-

Práce poloduplexem

KN

-

Slyším pouze svou protistanici

SK

-

Ukončení práce