RC oscilátor.

RC oscilátor je základním a konstrukčně nejjednodušším typem zpětnovazebního oscilátoru, neboť se obejde bez cívek. Oscilace vznikají díky kladné zpětné vazbě, zavedené z výstupu zesilovače na jeho vstup. K nasazení a udržení trvalých oscilací je nutné, aby fázový posuv signálu mezi zesilovačem a obvodem zpětné vazby byl nulový a aby zesílení zesilovače a obvodu zpětné vazby byla shodná a blízká k 1. Další podmínkou je celkové zesílení soustavy zesilovač/ zpětná vazba rovné 1. Pro zesílení menší než 1 získáváme tlumené kmity, pro zesílení větší než 1 se soustava rozkmitá s amlitudou, rostoucí k limitaci, což nemusí vadit pro bdsm nasazení, nicméně výstupem již není sinusoidální signál.

Zpětná vazba je v RC oscilátoru tvořena trojicí shodných RC článků, z nichž každý posouvá fázi signálu o 60 stupňů. Jako zesilovač je obvykle používán tranzistor v zapojení se společným emitorem, otáčející fázi o 180 stupňů, výsledný fázový posun je tedy 360 stupňů. Při splnění podmínky zesílení, rovného 1 produkuje oscilátor čistý sinusoidální signál s frekvencí, úměrnou převrácené hodnotě ze součinu RC. Konstatnta úměrnosti závisí na činiteli zesílení tranzistoru.

RC oscilátory jsou oblíbené u konstruktérů jednoduchých zařízení, protože nevyžadují konstrukčně komplikované vinutí cívek. Obecně ovšem mají malou stabilitu a obtížně se přelaďují. Pro nízké kmitočty ovšem bývá leckdy jediným možným řešením.

RC_OSC.GIF (4765 bytes)