OSCILÁTOR COLPITTS

Jedno z nejpopulárnějších zapojení laděných oscilátorů je zapojení nazvané podle svého autora – Colpitts (viz obrázek 1).

Obr. 1

Nezbytná zpětná vazba, potřebná k nasazení oscilací, je tvořena kapacitním děličem C4 a C5. Hodnoty těchto kapacit závisí na frekvenčním rozsahu, v němž má oscilátor pracovat – tedy vyrábět kmity. Pokrytí požadovaného rozsahu kmitočtů je závislé na indukčnosti cívky L a na hodnotách kapacity kondenzátorů C1, Cv, C3 a C6. Abychom získali dobrou stabilitu vyráběných kmitů, použijeme stabilizované napájecí napětí, cívku s pečlivě utaženými závity, aby se neposouvaly, doporučuji je po navinutí zajistit vhodným lakem, epoxidem, nebo něčím podobným. Rovněž dbáme na vlastnosti použitých kondenzátorů, jednak s pokud možno nejmenšími ztrátami a hlavně teplotně stabilní, například slídové. Jednou z ;možností je paralelní spojení kondenzátorů s kladným a záporným teplotním součinitelem tak, aby byl vzájemně vykompenzován.

Bez ohledu na opatření přijatá pro stabilitu kmitočtu může v některých případech dojít ke „strhávání“ kmitočtu dalšími obvody, hlavně u vysílačů. Proto je žádoucí (a v mnoha případech i nutné) použít za oscilátorem oddělovací stupeň.

Obr. 2

Na obrázku 2 je schéma dokonalejšího dvoustupňového oddělovacího zesilovače. Na vstupu je polem řízený tranzistor s vysokým vstupním odporem, který bude jen velmi málo zatěžovat oscilátor, za ním následuje běžný Si – NPN tranzistor s výstupní impedancí 680 ohmů. Na jeho výstupu je PI-článek s nízkým Q, který převede výstupní impedanci na 50 ohmů. Parametry tohoto obvodu vypočítáme podle vzorců:

C1 = C2 = 865,8 / f    [pF, MHz]

L1 = 29,3 / f    [uH, MHz]

Jednotlivé prvky oscilátoru můžeme zjistit pomocí následující pomůcky.

VÝPOČET VFO TYPU COLPITTS

ZDE vložte kmitočet .... minimální  MHz ......... maximální  MHz


Kapacita použitého ladicího kondenzátoru  pF

Jako oddělovač desetinných míst používajte tečku, např. 7150kHz = 7.15MHz

Kapacity jsou v pF, kmitočet v MHz

Vypočtené hodnoty : -
Kondenzátor C3 pF    Kondenzátor C4  pF
Kondenzátor C5 pF    Kondenzátor C6  pF    Cívka L1
uH

Pomocí různých hodnot kondenzátorů C1 a C2, obdržíte následující výsledky:

C1 C2 Minimální kmitočet      Maximální kmitočet   
C1 C2 Minimální kmitočet      Maximální kmitočet   
C1 C2 Minimální kmitočet      Maximální kmitočet   
C1 C2 Minimální kmitočet      Maximální kmitočet   

POZNÁMKA

Výpočet podle PY2OHH