MLUVTE ANGLICKY !

Zapněte si repro, po kliknutí na anglický výraz uslyšíte výslovnost.
I cannot copy you at the moment.
Nyní tě neslyším
Thanks for the call.
Děkuji za zavolání
Thank you very much for your call.
Velmi ti děkuji za zavolání
It is very nice to meet you for the first time.
Jsem potěšen za naše prvé setkání
I'm very happy to meet you again.
Jsem šťasten, že jsme se znova potkali
I think we have met before.
Myslím, že jsme se setkali již dříve
Your report is five and nine.
Slyším tě pět - devět
Your signal is very strong [weak] here.
Tvůj signál je velmi silný (slabý)
What is my report?
Jak mně slyšíš?
Please repeat my report.
Prosím opakuj jak mne slyšíš (report pro mne)
How do you spell your name?
Můžeš mi hláskovat své jméno?
Could you stand by for one moment?
Můžeš chviličku počkat?
Stand by one moment, please!
Počkej chvilku, prosím!
I have some QRM from a nearby station.
Jsem rušen sousedními stanicemi
One hundred per cent OK.
Vše jsem přijal v pořádku
Speak slowly, please.
Prosím, mluvte pomaleji
Sorry, but I did not understand completely.
Bohužel jsem vše nepřijal
I know only a few sentences in English.
Anglicky umím jen několik vět.
Tell me, please, what is the English for.
Řekni mi prosím, jak to je anglicky
I will give the mike back to you again.
Předávám ti mikrofon
You have very good audio quality.
Máš velice dobrou modulaci
There is some QSB [fading] on your signal.
Tvůj signál má únik (QSB)
My QSL-card is one hundred percent sure.
Můj QSL lístek samozřejmě pošlu stoprocentně.
Please send me your QSL.
Prosím pošli mi svůj lístek
I'd be very happy to receive your QSL.
Velmi rád bych obdržel tvůj QSL
I don't have QSL-cards printed yet.
Právě nemám natištěny QSL
Is your address in the Call-Book?
Je tvoje adresa v Call Booku?
My address is OK in the Call-Book.
Moje adresa v Call Booku je správná
Thank you very much for a very enjoyable.
Velmi děkuji za příjemné spojení
I wish you good luck and lots of DX.
Přeji štěstí a mnoho DX
I hope to meet you [soon] again.
Těším se (brzy) na nové spojení
I did not get your call(-sign).
Nepobral jsem tvou značku.
The output power is 50 watts.
Výstupní výkon je 50 wattů
Sorry to say, the VFO is not stable.
Bohužel, oscilátor je nestabilní
I have no S-meter.
S-metr nemám
Equipment is home-made but it works very well.
Zařízení je vlastní výroby, ale pracuje velmi dobře.
Give me some information about your equipment.
Dej mi nějaké informace o tvém zařízení
Are you using a power amplifier?
Používáš zesilovač výkonu?
Are you using home-made equipment?
Máš zařízení vlastní výroby?
Are you using a dipole antenna?
Používáš anténu dipól?
I am using G5RV antenna.
Já používám anténu G5RV
I am using a Long Wire antenna.
Používám dlouhodrátovou anténu
I am using a multiband dipole antenna fed with open-wire line and a balanced ATU.
Používám vícepásmový dipól napájený z ATU otevřenou linkou
Sorry to say, I have no beam antennas.
Bohužel, směrovou anténu nemám
I am using an Antenna Tuner (ATU).
Používám anténní článek (ATU)
Are you using a beam antenna?
Používáš směrovou anténu?
Are you satisfied with your antenna?
Jsi se svou anténou spokojený?
I am very satisfied with my antenna system.
Se svým anténním systémem jsem velmi spokojen
The weather is fine here.
U nás je nádherné počasí
We have plus 21 degrees Centigrade.
+ 21 stupňů Celsia
It is snowing now.
Právě padá sníh
The temperature is minus 10 degrees Centigrade.
Teplota je mínus 10 stupňů Celsia
It is hot.
Tady je horko
It is cold.
Tady je zima
It is cool.
Tady je chladno
What is the weather like in London?
Jaké je počasí v Londýně?
It is raining now.
Právě prší
It is raining cats and dogs.
Právě leje jako z konve
Yesterday we had rain but now it is warm and clear.
Včera pršelo, ale dnes je teplo a jasno
It is rather cold today. We have 24 degrees Centigrade below zero.
Dnes je celkem chladno. U nás je mínus 24 stupňů Celsia.
The spring has come. It is getting warmer and warmer here.
Přichází jaro. Stále je tepleji a tepleji
I have a question for you.
Mám na tebe dotaz
I have a request for you.
Mám k tobě prosbu
Please, do not interfere.
Prosím, neruš
I hope to meet you in the future.
Doufám že se ještě setkáme
Please, QRX. I have a telephone call. I must answer it. I will come back in 2 minutes time.
 Prosím QRX (počkej), zvoní mi telefon, musím odpovědět. Vrátím se za dvě minuty
QRX, I will re-tune my power amplifier.
QRX (počkej), doladím koncový stupeň
I have very strong QRM.
Tady je velmi silné rušení (QRM)
Please, repeat your name.
Prosím, opakuj své jméno
Please, repeat my signal report.
Prosím, opakuj report pro mne
Please, repeat your QTH.
Prosím, opakuj tvé QTH
This QSO has given me great pleasure.Thank you, Peter.
Tohle spojení (QSO) mě velmi potěšilo Petře díky
You are 5 and 7, but at times withQSB 5-5
Slyším tě 5 - 7, chvilkami s únikem (QSB) 5 - 5
Your signal with me is 5-9.
Slyším tě pětka devítka
I have not copied my report. Please, repeat it.
Nepřijal jsem report, prosím opakuj jej
My QSL is l00%. Don't worry about it.
QSL lístek pošlu na 100%, nedělej si starost
My QSL will be 100%. No problem at all.
QSL lístek pošlu na 100%, žádný problém
Can you tell me what the correct time is, please.
Prosím, můžeš mi říct přesný čas?
Good morning.
Dobré ráno
Good afternoon.
Dobrý den
Good evening.
Dobrý večer
Good night.
Dobrou noc
Please, send me your QSL direct. My P.O. Box ....
Prosím, pošli mi QSL přímo, ne přes bureau. Moje poštovní schránka je ....
My QSL will be sent to you also direct.
Můj QSL pošlu také přímo
What is your name?
Jak se jmenuješ?
What is your antenna?
Jakou máš anténu?
What is your "mike"?
Jaký máš mikrofon?
What is your equipment?
Jaké máš zařízení?
Let's QSY 5kc down.
Přelaď se o 5 kHz níže
Let's QSY 5kc up.
Přelaď se o 5 kHz výše
73. See you later.
73. Setkáme se opět
I am receiving you 100% with no trouble.
Slyším tě 100% bez problémů
Please, spell your name.
Prosím, hláskuj své jméno
Please, spell your QTH.
Prosím, hláskuj své QTH
Conditions are not good today.
Dneska jsou špatné podmínky
Conditions are poor today.
Dneska jsou slabé podmínky
Please, speak slowly.
Prosím, mluv pomaleji
O'kay, all understood.
V pořádku, vše jsem přijal
Is my modulation good?
Je moje modulace dobrá?
Your modulation is very good.
Tvoje modulace je velmi dobrá
I hope to hear you again with better conditions.
Těším se, že tě uslyším znova při lepších podmínkách
You are 5-9 plus 20 dB.
Report pro tebe je pět devět plus 20 dB
I am receiving you 5-9 with QSB.
Slyším tě pětkou devítkou, ale je poněkud únik (QSB)
Thanks for 5-9. Your signal is also the same 5-9.
Díky za 5 - 9, tvůj signál je také 5 - 9
That's a story.
To je taková historie
I will send you my QSL without delay.
QSL ti pošlu okamžitě
I did not quite understand what your QTH is. Will you, please, repeat it again?
Nějak jsem nerozuměl, jaké máš QTH, mohl by jsi to opakovat?
What is the difference between my signal and Bob's?
Jaký je rozdíl mezi mým signálem a signálem Boba?
How do you copy me?
Jak mne slyšíš?
Did you get me o'kay?
Přijal jsi mne v pořádku?
I wish you all the best of everything.
Přeji ti vše nejlepší
In your next over, please, tell me if you work on the other HF bands.
V příští relaci mi prosím sděl, zda pracuješ i na jiných pásmech
Let's go to 21169 кНz.
Přejdeme na kmitočet 21169 kHz
Well, I will be waiting for your QSL. You know that I need it for an award.
Budu čekat na tvůj lístek, potřebuji jej pro diplom
Now I am going QRT.
Nyní již budu končit
I am going QSY to another band.
Přepínám (QSY) na jiné pásmo
I am going QSY to another frequency.
Přelaďuji (QSY) na jiný kmitočet
Sorry, I missed your QTH. Please, repeat it.
Promiň, zapomněl jsem tvé QTH. Prosím, zopakuj mi jej
You are 5-9. I can hear you well.
Jsi tady 5 - 9. Slyším tě výborně
Your signal is not strong in relation to QRM. You are 5-4.
Tvůj signál v porovnání s QRM není silný. Jsi tady 5 - 4
I will give you your report next time.
Report dám příště
Your report will be in the next over.
Report ti dám v příští relaci
In your next over, please, give me your QTH.
V příští relaci mi prosím dej tvoje QTH
You are 5-7, but at times I have very strong QRM from another station.
Jsi u mne 5 - 7, ale chvílemi jsi rušen jinými stanicemi (QRM)
I will try to do it by myself.
Zkusím to udělat sám
I have no time to continue. I must go QRT now.
Již nemám čas pokračovat, musím udělat QRT
Well, I have not got anymore questions for you. Bye-Bye.
Další otázky k tobě nemám. Na slyšenou
Thanks very much endeed old man for a super QSO.
Mnohokrát děkuji milý příteli za krásné spojení
Have you received everything o'kay?
Přijal jsi vše v pořádku?
Are you receiving me o'kay?
Slyšíš mne dobře?
I have received you all o'kay.
Vše jsem přijal v pořádku
I hope to meet you on the air again soon.
Doufám, že se zase brzy v etéru setkáme
It is important.
To je důležité
It is very important.
To je velmi důležité
It is a very important question.
To je velmi důležitá otázka
Winter
Zima
Spring
Jaro
Summer
Léto
Autumn
Podzim
It is a tipical summer's day here.
U nás je typický letní den
It is a beautiful weather here today.
Dnes je tady krásné počasí
It is hot. The temperature is + (plus) 25 degrees Centigrade.
Je horko. Teplota je plus 25 stupňů Celsia.
I have terrible splatter.
Slyším silné spletry
I have terrible QRM.
Mám tady úžasné rušení (QRM)
I can hear some splatter from other station.
Slyším spletry od jiné stanice
I am using an electret mike.
Používám elektretový mikrofon
I am not having any problems with you. I am copying you well.
Není problém. Přijímám tě výborně
This frequency is not quite clear.
Tenhle kmitočet není úplně čistý
I would like to QSY up or down a little.
Chtěl bych se přeladit (QSY) kousek nahoru nebo dolu
You are 5-3, a quite weak signal.
Jsi tady 5 - 3, velmi slabý signál
You are 5-9, a quite strong signal.
Jsi tady 5 - 9, velmi silný signál
Are you on frequency?
Jsi na kmitočtu?
Yes, I am on frequency.
Ano, jsem na kmitočtu
What do you think about that?
Co si o tom myslíš?
Please, point your antenna in my direction.
Prosím, natoč anténu mým směrem
Please, turn your beam to me.
Prosím, natoč anténu na mne
If you have some questions to me I will answer them with pleasure.
Jestli máš ke mně ještě nějaké dotazy, odpovím s radostí
My antenna is situated on the roof of a 2-storey building.
Anténu mám na střeše dvoupatrového domu
Thanks for the WX report.
Děkuji za zprávu o počasí (WX)
Propagation is not stable.
Podmínky šíření jsou nestabilní
Propagation is changeable.
Podmínky šíření jsou proměnlivé
QRX, I have to re-tune.
Počkej (QRX) přeladím se
Sorry, I lost you in QRM. I do not copy you.
Lituji, ale mám zde rušení (QRM). Neslyšel jsem tě
Thank you for answering my CQ call.
Děkuji za odpověď na mou výzvu (CQ)
My antenna is Inverted Vee.
Anténu mám invert vee 
That's great.
To je ohromné!
Your signal is distorted.
Tvůj signál je zkreslený
What is the quality of my signal?
Jaká je kvalita mého signálu?
The quality of your signal is very good.
Kvalita tvého signálu je vynikající